התקשרו אלינו עמוד הפייסבוק שלנו

תקנון

תקנון

ספארק המים ימית, מועדון בריזה, קאנטרי קלאב נפשונית

 

הזכות להירשם כמנוי או להיכנס כאורחים ובכניסות חד פעמיות ניתנת למעוניינים ולבני משפחתם, אשר שילמו את דמי החבר או דמי הכניסה החד פעמית במלואם ומוכנים לפעול בהתאם לנהלים ולתקנון המרכז, לקיים הוראות כל דין, הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות, ממשלתיות ועירוניות ולשמור על הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה.

הסכמתם המלאה של המנויים / האורחים להוראות המפורטות להלן היא תנאי מוקדם לחברות / כניסה למרכז.

המטרה

מטרת התקנון היא להבטיח כי מרכז הנופש והבילוי ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון כלל המנויים ו/או האורחים בו. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל המנויים ו/או האורחים וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים במרכז.

 

כללי;

  1. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנות ולנהלים, או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

  2. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם בעבר לנזק כלשהו בעת שהייתו במרכז, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות המרכז, המנויים או האורחים.

  3. כמות הנכנסים למרכז תותר בהתאם להיתר הניתן ע"י משטרת ישראל.

  4. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז.

  5. חל איסור מוחלט להכניס למרכז: משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; סיגריות; כלי זכוכית; פיצוחים למיניהם; כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים; מכלי גז למיניהם; משחקי קלפים והימורים אסורים; מנגל.

  6. הכניסה למרכז מותרת רק עם הצגת תג אלקטרוני או רכישת כרטיס כניסה או הצגת כרטיס הזמנה, אשר תוקפו תואם את יום הכניסה / עונת החברות / אישור ההנהלה.

  7. במרכז מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .

  8. ילד שמלאו לו 2 שנים חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא. במידה ותידרש, חובה  להציג ספח תעודת זהות המאשר את גיל הילד.

  9. שוברי הנחה / הזמנות הנם הטבות שמעניקה הנהלת המרכז בהתאם לשיקוליה הבלעדיים והנם חסרי כל ערך כספי, כניסה בשובר הנחה / הזמנה לאורחים שהונפקו על ידי המרכז תקפים רק בהתאם למועד שצוין על גביהם ולהנהלת המרכז הזכות לבטלם בכל עת. הזמנות / שוברים ללא ציון תאריך הנם חסרי כל תוקף.

  10. התא לשמירת חפצים אינו כספת ! אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי המרכז. ההנהלה אינה אחראית  לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא להביא כלל חפצי ערך למרכז.

  11. הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לסגור את המרכז, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, שיפוצים, תחרויות או אירועים מיוחדים לזמן / תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.

  12. ימית - למנויים במרכז, ניתנת הזכות להשתמש בפארק המים ללא תמורה וכבונוס על מנויים. דהיינו, השימוש בפארק המים ניתן למנויים אך כתוספת חינם למנוי ולא כעיקרו.

  13. רוכשי כרטיסים חד פעמיים או הנכנסים בהזמנות לא יורשו להשתמש באולם-הכושר, בבריכת המנויים, בחוגים, ובשאר הפעילויות שבמרכז המיועדות למנויים בלבד .

  14. בכל זמן הפעילות נוכח מנהל / מנהל תורן האחראי על המרכז.

  15. במקרה של פציעה או חבלה גופנית, חובה לגשת לקבלת טיפול ראשוני ותיעוד המקרה. הנהלת המרכז לא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלא תועדה ביומן  הטיפולים שבמרכז.

  16. החניה שבמתחם המרכז הינה ציבורית, ללא תשלום. ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מקומות חניה ואינה אחראית על כל גניבה, פריצה ו/או נזק שייגרם לרכב החונה.

כללי התנהגות:

  1. הנך נכנס למרכז בו השטחים רטובים ולחים – לכן יש לנקוט משנה זהירות ולהימנע מסכנת החלקה.

  2. אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים בשטח המרכז.

  3. חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי המרכז לרבות השטחים הפתוחים עפ"י חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983.

  4. מנויים חייבים להציג תג אלקטרוני בכל פעם שיתבקשו לעשות זאת, על מנת להזדהות בשטח המרכז. הצוות רשאי להחרים את התג האלקטרוני ולהעבירו לטיפול ההנהלה.

  5. מנויים / אורחים נדרשים לציית לכל ההנחיות הקשורות בפעילות ולהישמע להוראות הצוות.

  6. משחקי כדור מותרים אך ורק בשטחים המיועדים לכך.

  7. הורים אחראים להשגיח על ילדיהם בכל שטח המרכז.

  8. ההתנהגות בשטח המרכז כפופה להתנהגות במקום ציבורי ובהתאם להוראות החוק והתקנות.

 

כללי הצטרפות למועדון המנויים;

  1. תוקף המנוי הנו מיום הרישום ועד ליום 31 למרץ (סוף עונת הפעילות) ולתקופה מרבית של  12 חודשים בלבד. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מבצעי רישום טרם תחילת העונה הרשמית שחלה ב- 1 לאפריל.

  2. הרישום למשפחה הנו ל"בית אב" בלבד, היינו הורים וילדיהם עד גיל 18 וכן חיילים בשרות חובה. במקרה של רישום שני בני משפחה מחיר המנוי יחושב לפי "שני נרשמים / זוג" במחירון.

  3. "בן בוגר" הנו רווק מגיל 18 או עם סיום שירות סדיר בצה"ל ועד גיל 30 המתגורר עם הוריו ומצטרף אליהם או לשתי נפשות לפחות ממשפחתו (במסגרת "בית אב" בלבד).

  4. ילד חייב בתשלום המנוי - כאשר מלאו לו 3 שנים במועד ההרשמה.  

  5. ההנחות במחירון מחושבות מהמחירון המלא של המרכז "מחירון מנויים חדשים בתשלומים". אין אפשרות לצבור יותר מ- 30% הנחה. חיילים בשירות חובה יקבלו הנחה בשיעור של כ-45%. אין כפל הנחות.

  6. קטגוריית המחיר תקבע:  בכפוף להצגת תעודות ומסמכים מתאימים ועדכניים בלבד.

  7. המחיר לאזרח ותיק: יוענק לזכאים: נשים שמלאו להן 62 שנים וגברים שמלאו להם 67 שנים (לפחות לאחד מבני הזוג הנרשמים בפועל).

  8. ה'מפתח' האלחוטי: הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינו אישי ולא  ניתן להעברה. העברת ה'מפתח' לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במרכז, ללא החזר כספי.

  9. מנויים חדשים ירכשו 'מפתח' אלחוטי חדש בעת ההרשמה. מנוי שאיבד תג אלחוטי או מפתח לארונית יחויב בתשלום.

  10. מנוי/ה שלא יכבד את התחייבויותיו הכספיות למרכז חברותו ופעילותו תופסקנה לאלתר והוא יחויב לשלם את חובותיו ואת דמי המנוי במלואם עד תום תקופת המנוי.

  11. העברת מנוי בתוך "בית אב" תאושר בין הורים לילדים (לפי סעיף 3.2 לעיל) ולהפך, וזאת בתנאי שאין הבדלי מחירים, באישור הנהלה ובתשלום דמי העברת מנוי בסכום שנקבע ע"י ההנהלה. במידה ויהיו הבדלי מחירים ישלם המנוי את ההפרש, בתוספת דמי העברת מנוי.

  12. האפשרות לעבור בין מועדוני הרשת, תהיה לאחר הגשת בקשה וקבלת אישור המרכז , ובהעברת  כל בני המשפחה מבית האב, בתשלום דמי העברה והוספת ההפרשים במחירון (במידה ויהיו).

  13. בני משפחה מאותו "בית אב" (כהגדרתו בסעיף 3.2) שיבקשו להירשם  במרכזים שונים ברשת (ימית / בריזה / נפשונית): הנרשמים הראשונים ישלמו מחיר מלא, ולבני המשפחה  הנוספים תוענק במרכז האחר הנחה בשיעור של 20%  מהמחירון המלא עפ"י הקטגוריה לה הם זכאים.

  14. מנוי / אורח שמעוניין לשכור ארונית אישית יעשה זאת תמורת תשלום שייקבע ע"י ההנהלה. הארונית אינה כספת ! אין ההנהלה אחראית לאובדן, גניבה ו/או כל נזק שייגרם. אין להשאיר בארונית חפצים בעלי ערך ומזון. תוקף שכירות הארונית הנו לעונת מנוי אחת בלבד / לאורח – ליום השכרה בלבד.

  15. מנוי אשר לא מחדש את חברותו בסוף העונה או מחדש מנוי ולא משלם עבור הארונית יתבקש לפנותה לא יאוחר משבועיים מתום תקופת המנוי. במידה ולא יפנה את הארונית הנהלת המרכז תפנה את החפצים ללא אישורו ולא תהיה אחראית לתכולתה.

  16. מנוי לחודש ניסיון – בחודשים נובמבר-מרץ מחיר מנוי לחודש ניסיון הנו 500 ₪ ובחודשים אפריל-אוקטובר המחיר לחודש ניסיון הנו 750 ₪. המנוי אינו כולל השתתפות בקייטנה (ימית) ואינו מאפשר תשלום לפי מחירון מנוי לקייטנה (בריזה ונפשונית).

 

שימוש במתקנים;

  1. השימוש במתקני המרכז מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן. ההנהלה רשאית לשנות את שעות פתיחתם של המתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי. ההנהלה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמנויים או המבקרים לא יהיו כל טענות,  דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום.

  2. במגרשי הספורט תינתן עדיפות למנויים ומתאמנים  מעל גיל 18, החל מהשעה 19:00.

  3. רוכשי כרטיסים חד פעמיים, מנויים ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהם רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, מנהל תורן רשאי להפסיק את פעילותם במרכז ולהוציאם משטח המרכז, ללא החזר כספי.

  4. המשתמשים במתקני המרכז או בפעילות המאורגנת על ידו, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת המרכז אחראית לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה  ו/או נזק שייגרם לפרט או לרכוש בשטח המרכז. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.

  5. האורחים והמנויים משתמשים במתקנים ובפעילויות לאחר שבדקו ומצאו שהם בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן.

  6. הפעילות במרכז הינה דינמית, ספורטיבית, המחייבת בדיקה רפואית מתאימה לפני הפעילות ושמירה על כל הכללים על מנת למנוע נזקים בריאותיים. אין ההנהלה עורכת מעקב רפואי, שהינו באחריות הבלעדית של המשתמשים. במידה וחל שינוי במצב הבריאותי, מחובת המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית לפנות ליעוץ רפואי באם המשך הפעילות מתאים לשינוי במצב.

 

כללי ניקיון, היגיינה;

  1. חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.

  2. יש לשמור על הניקיון במרכז ובמלתחות. חל איסור מוחלט להשתמש בסכיני גילוח, בצבעים לשיער בשטח המלתחה ובשטח המרכז בכלל.

  3. חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני המרכז.

 

נהלי התנהגות בספא ובבריכות השחייה;

  1. הכניסה לבריכות ולמתקני המים והמגלשות – בבגד ים בלבד .

  2. בריכת המנויים / מסלולים מיועדת למנויים בלבד ולשחייה במסלולים מצד אחד למשנהו מבלי לעצור. בריכה זו אינה מיועדת למשחקים ושעשועים. הכניסה לבריכת המנויים / מסלולים תוגבל עפ"י גיל כפי שיקבע ע"י הנהלת המרכז.  

  3. חובה להישמע להוראות המצילים וצוות המרכז.

  4. אין להתגלח, לבצע טיפולי גוף ולהשתמש בשמנים בסאונות.    

  5. הכניסה לשטח בריכת השחייה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה הקבועות. הכניסה לשטח הבריכה הנה בבגדי ים בלבד, (לא תותר כניסה במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים) ומעבר במקלחות החובה טרם הכניסה לבריכה ולספא.

  6. מתרחצים  בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע ים לפי שיקול דעת המציל והוראותיו.

  7. אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל ואקדחי מים.

  8. משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט !

  9. אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים  הרטובים.

  10. במועדים שייקבעו ע"י ההנהלה, ייסגרו חלקים מהבריכה או הבריכה כולה לשחיית שחיינים, שיעורי שחייה  וקייטנות.

  11. אין לאכול, לשתות ולעשן במתחמי  בריכות השחייה ומתקני המים.

  12. השימוש בסאונות, ג'קוזי ואזור הספא הינו מגיל 18 ומעלה, לבעלי בריאות תקינה, בהתאם להוראות ובאחריות המשתמש.

  13. הרחצה עד גיל 6 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם ומשמעה קשר עין או קרבה פיזית עם המתרחץ שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה . נוכחותם חובה הן בשעה שילדיהם בתוך מי הבריכה והן בשעה שהם מחוץ למים.

  14. בבריכת הפעוטות אין מציל, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי.

  15. ילדים מתחת לגיל 6 וילדים שאינם יודעים לשחות, חייבים בליווי והשגחת מבוגר לכל סוגי הבריכות באזורי המים הרדודים בלבד וכן במתקנים.

  16. שטח המרכז הנו אזור רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות  עקב סכנת החלקה.

  17. גלישה במגלשות המים ובמתקני האקסטרים:

הגלישה במגלשות המים הנה אך ורק בהתאם לגילאים המצוינים על גבי השלטים.

חובה לקרוא את הוראות השימוש בכל מתקן ולהישמע להם ולהנחיות המפעילים.

עצירה במהלך גלישה במגלשות המים אסורה בהחלט ומסוכנת מאד.

 

חוגים ופעילויות מיוחדות;

  1. הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע בעלון הפעילות המופץ למנויים ולמפורט בלוחות המודעות או באתר האינטרנט. ההנהלה תשתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים.

  2. תכנית הפעילות, החוגים, האירועים ושעות הפתיחה המפורסמים בעלונים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה ללא התראה מראש.

  3. המנויים מתבקשים לפעול עפ"י ההוראות שניתנו לכל פעילות ולכל מתקן, ולהגיע בלבוש מתאים ונעלי ספורט.

  4. בחלק מן החוגים, הפעילויות והאירועים ייגבה תשלום בנפרד שההנהלה תקבע בנוסף למחיר המנוי או הכניסה החד פעמית.

  5. הנהלת המרכז אינה עורכת רשימות שמיות לחוגים וייתכן שחוג מסוים או מספר חוגים יהיו בתפוסה מלאה.

  6. אין המרכז עורך מעקב רפואי, באחריותך להתייעץ עם רופא לגבי השתתפותך בפעילויות ובחוגים ונהג בהתאם.

  7. הכניסה למופעים הינה עפ"י סוג המופע ובהתאם להנחיית ההנהלה. יש להצטייד בתג אלקטרוני לכל אירוע וכן בכרטיס כניסה מתאים. חלק מהמופעים, הרצאות, סדנאות וחוגים כרוכים בתוספת תשלום

  8. לחוגי הספורט ניתן להיכנס עד 5 דקות מתחילת השיעור. מנוי המאחר לשיעור לא יוכל להיכנס.

  9. אין ההנהלה מתחייבת לנוכחות מדריך מסוים.

 

אולם הכושר;

  1. אולם הכושר למנויים בלבד ובכפוף להוראות בטיחות והתנהגות באולם הכושר.

  2. הכניסה לאולם הכושר מותרת מגיל 14.

  3. "מכון כושר יקבל מתאמן רק לאחר שהמציא לו שאלון רפואי הכולל הצהרת בריאות חתומה בידו המאשרת שאינו סובל מבעיות רפואיות העלולות לסכנו בשעת אימון במכון כושר" .

  4. "השיב המתאמן בחיוב על אחת השאלות בהצהרת הבריאות, יקבל אותו מכון הכושר רק לאחר שהמציא לו גם תעודה רפואית שבה רופא אישר שאין סיכון לבריאותו של המתאמן באימון במכון כושר."

  5. היה המתאמן קטין (בגילאים 14-18), תצורף להצהרת הבריאות או לתעודה הרפואית, לפי העניין, הסכמה בכתב של אחד מהוריו לאימון במכון כושר חתומה בידי ההורה; הסכמה כאמור יכולה להינתן לאימון אחד או לסוגים של אימונים.

  6. מכון כושר ידרוש ממתאמן שימציא לו הצהרת בריאות אחת לשנתיים, ולעניין מתאמן שהמציא תעודה רפואית, ידרוש ממנו מכון הכושר להמציא לו תעודה רפואית אחת לשנה.

  7. מנויים הפעילים באולם הכושר מגיל 80 ומעלה, מחויבים להציג אישור רפואי שאין סיכון לבריאותו של המתאמן באימון באולם כושר.

  8. כל מתאמן חדש חייב לעבור אימון הדרכה ראשוני באולם הכושר טרם תחילת האימונים הסדירים ולאשר בחתימתו את כללי ונוהלי הפעילות באולם הכושר.

 

כללים להקפאת / ביטול מנוי:

 

עקרונות כלליים:

החברות במועדון המנויים מאפשרת שימוש יומיומי וחופשי בכל מתקני המרכז המספק שירותים לקהל המבקרים בכל ימות השנה.

 

עסקת המנוי הכוללת הנה עסקה המעניקה הטבה (מחיר חודשי מוזל) למשלימים את כל תקופת ההתחייבות.

 

הגשת בקשה:

בקשה להקפאת / ביטול המנוי תתקבל בכתב בלבד בנימוק נסיבות הבקשה ובצירוף אסמכתאות מתאימות. הבקשה תטופל בהתאם להוראות החוק ולכללי התקנון.

 

במנוי זוגי / משפחתי: חישוב הזיכוי להקפאה /ביטול  של חלק מבני המשפחה, יחושב מהמחיר ששולם בפועל מהנרשם האחרון ועד לנרשם הראשון בכפוף למבנה המחירון.

 

הקפאת מנוי:

הקפאת מנוי משמעה: תקופה רצופה בת חודשיים ימים ומעלה, בה תאושר היעדרותו של מנוי מהפעילות השוטפת במרכז וזאת ללא הפסקה / ביטול של התשלומים השוטפים בגין המנוי. בעת החזרה לפעילות תמשיך פעילות המנוי כסדרה עד לתאריך סיום תקופת ההתחייבות. דהיינו, תקופת המנוי הרשמית (31 במרץ).

 

החישוב יבוצע מהמחיר ששולם בפועל בעונה בה הוקפא המנוי (ממחיר המנוי בלבד).

 

במקרה של הקפאת מנוי שתאושר ע"י ההנהלה, יזוכה המנוי בערך כספי בלבד בעת חידוש המנוי לעונת המנויים הבאה (לא בהחזר תקופת מנוי ולא בהחזר כספי) בשיעור של 50% מעלות חודש היעדרות מלא.

 

לנרשמים לתקופה הארוכה מ- 12 חודשים החישוב לתקופה הנוספת  יבוצע לפי 40% מהעלות לכל חודש היעדרות מלא.

 

ביטול מנוי:

ביטול מנוי יבוצע לפי תיקון מספר 37 לחוק הגנת הצרכן, התשע"ד – 2014

 1. הגדרות:

"תמורה"- כל תשלום שעל  צרכן לשלם למועדון הקשור לחברותו לתקופה קצובה.

"מחיר חודשי בעסקה"- המחיר שעל צרכן לשלם בעד זכות השימוש בתקופה הקצובה, כשמחולק במספר החודשים שבהם יש לצרכן זכות שימוש כאמור.

"מחיר חודשי במסלול חלופי"- המחיר החודשי בעד אותם שרותים הניתנים לצרכן בעסקה לתקופה קצובה, לו ההתקשרות הייתה לתקופה בלתי קצובה.

 1. ביטולים:

ביטול עסקה יכנס לתוקפו בתום חודש ימים ממועד מסירת הודעת הביטול בכתב ע"י המנוי למועדון.

 1. עלויות הביטול:

  1. ישולם החלק היחסי מ"התמורה" בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף.

  2. תוספת דמי ביטול למחיר החודשי בעסקה יחולק לשלושה חלקים:

בשליש הראשון- יחויב המנוי ב25% מ"התמורה", מחולקים לחודשי השליש הראשון.

בשליש השני- יחויב המנוי ב20% מ"התמורה" מחולקים לחודשי השליש הראשון והשני.

בשליש השלישי- יחויב המנוי ב17% מ"התמורה: מחולקים לחודשי השליש הראשון, השני והשלישי.

 

דוגמא לאופן החישוב:

מחיר למנוי לשנה 1,200 ₪ (כל שליש מהווה 4 חודשים).

התעריפים הנקובים בטבלה, הנם לצורך המחשה בלבד:

פירוט

מחיר חודשי במסלול חלופי

כללים וצורת חישוב דמי הביטול

מחיר לחודש בעסקה לתקופה קצובה

ביטול בשליש הראשון

175 ₪

25%*1200

4 חודשים

100 ₪

ביטול בשליש השני

130 ₪

20%*1200

8 חודשים

100 ₪

ביטול בשליש השלישי

117 ₪

17%*1200

12 חודשים

100 ₪


 

שינויים ועדכונים בתקנון יבוצעו עפ"י  שיקול בלעדי של ההנהלה ויפורסמו באתרי האינטרנט.


 

צוות המרכז מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה !